top of page

Política de privacitat

Som Sindicalistes té claríssim la importància de la confidencialitat i seguretat de la informació gestionada, amb la finalitat d'aconseguir un efectiu compliment integral de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, respecte de la seva estructura organitzativa, operativa i processos interns. Mitjançant la present comunicació volem informar-vos que requereix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, o més conegut com a Reglament General de Protecció de dades (RGPD), així com sobre el regulat per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals ( LOPDGDD). Per a nosaltres, les afliadas i afiliats al nostre sindicat i l'adequada informació i comunicació amb vosaltres és el més important.

 

1. Qui és el responsable de l'Tractament de les teves dades?
Som Sindicalistes Balears amb domicili social al carrer Avinguda de Sant Ferran, 21, 07011 Palma, Illes Balears - Espanya. L'entitat es troba registrada sota el CIF: G-28.474.898. Els mitjans a través dels quals pots contactar són:
  • Delegat de Protecció de Dades: dpo@cec.ugt.org

 

2. Per a què finalitats fem servir les teves dades?
A continuació, s'aporta una descripció sobre els fins amb els quals són tractats teves dades:
- Gestió de la relació de la persona afiliada a Som Sindicalistes Balears, el que inclou totes aquelles gestions i tasques necessàries per garantir el correcte exercici de l'acció sindical portada a terme des del Sindicat.
- Gestió d'enviaments de notícies i comunicacions sobre l'acció sindical portada a terme per Som Sindicalistes Balears, així com tot el relatiu a la vida interna el Sindicat, el que inclou totes aquelles tasques administratives i operatives necessàries per garantir el correcte enviament de les circulars o butlletins de notícies.
- Gestió i emissió de rebuts per al cobrament de la quota sindical, el que inclou totes aquelles tasques administratives necessàries per gestionar l'emissió de l'rebut, així com garantir el cobrament de la quota, i les conseqüències en cas del seu impagament.
- Elaboració d'estadístiques respecte de l'evolució de l'volum d'afiliació al llarg dels anys.
- Prestació de serveis dels quals la persona afiliada és beneficiària per ostentar aquesta condició, entre els quals s'inclouen formacions, tallers, xerrades, seminaris, assessoria jurídica, orientació sociolaboral.
- En cas d'ostentar representació sindical, es tractaran les dades per a la realització i seguiment de les activitats sindicals previstes per la legislació específica, en el context de les obligacions de representació de les persones treballadores, i gestió de les accions necessàries en períodes d'elecció sindical.
- Oferta de serveis de diferents índoles que puguin ser del teu interès i pel que obtindràs unes condicions i més beneficioses per la teva condició d'afiliat.

3. Quines dades personals tracta Som Sindicalistes Balears?
Amb motiu de la relació que, com a persona afiliada, comparteixes amb Som Sindicalistes Balears, podem tractar les següents categories de dades:
  • Dades identificatives i de contacte.
  • Número d'afiliació.
  • Dades de signatura.
  • Dades bancàries per a la gestió de cobrament de la quota sindical.
  • Dades relacionades amb la teva feina.
En aquest sentit, Som Sindicalistes Balears et demanem que mantinguis les teves dades degudament actualitzades per garantir que en tot moment aquesta informació és veraç i respon a la teva situació real. Si els modifiqueu, si us plau, fes-nos-saber perquè estiguem a l'corrent de la teva situació actual i real.

 

4. D'on hem obtingut les dades?
Les teves dades han estat obtingudes de la base de dades d'afiliats interna de Som Sindicalistes Balears, la qual ha estat alimentada gràcies a les dades que ens aportaste a través del teu Full d'afiliació en el moment en què formalizaste teu ingrés al Sindicat.

 

5. Per què utilitzem les teves dades personals?
Utilitzem les teves dades per el següent:
  • Poder gestionar correctament les relacions que mantenim amb tu, en la teva condició d'afiliat de Som Sindicalistes Balears, la base és l'execució de les obligacions contingudes en els Estatuts de Som Sindicalistes Balears.

  • Per poder complir amb la normativa que li és d'aplicació a Som Sindicalistes Balears.

  • Aquelles altres finalitats per a les que ens has donat el teu consentiment al llarg de la relació que hem mantingut amb tu.

 

6. Durant quant de temps conservem les teves dades?
Pel que fa a les dades d'afiliació proporcionades es conservaran indefinidament amb fins històrics, sempre que la persona afiliada no exerceixi el seu dret d'oposició o supressió.
Així mateix, les dades seran conservades per tot el temps exigit pels compromisos legals que siguin d'aplicació a Som Sindicalistes Balears.

 

7. A qui comuniquem les teves dades?
Per poder complir amb les finalitats anteriorment descrites serà necessari realitzar comunicacions de dades a tercers. Concretament, pot ser necessari comunicar les teves dades als següents actors:
  • Seccions Sindicals i els seus integrants de la Comissió Executiva, les quals seran les encarregades de gestionar les comunicacions i relació diària amb la persona afiliada.
  • Organismes públics o altres entitats, en el marc de les activitats o programes executats en el marc de l'acció sindical, els quals comptaran en qualsevol cas amb les seves pròpies clàusules d'informació RGPD i LOPDGDD.
A més, és important que sàpigues que no serà necessari enviar les teves dades fora de l'Espai Econòmic Europeu per a realitzar els tractaments de dades sobre les finalitats informades en el punt 2.

 

8. Quins són els teus drets?
Com a titular de les dades tractades per Som Sindicalistes Balears, tens la possibilitat d'exercitar els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de l'tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades basades exclusivament en tractaments automatitzats.

• Dret d'accés: podràs consultar les teves dades personals tractades per Som Sindicalistes Balears.

  • Dret de rectificació: podràs modificar les teves dades personals quan no siguin exactes respecte de la teva situació actual.

  • Dret de supressió: podràs sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals respecte de tractaments concrets.

  • Dret d'oposició: podràs oposar al fet que les dades siguin tractades respecte de tractaments específics.

  • Dret de Limitació de l'tractament: podràs sol·licitar-ho en els següents casos:

       ◦ Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les teves dades.

       ◦ Quan el tractament no sigui lícit, però desitgis oposar al fet que aquestes dades siguin suprimits.

       ◦ Quan Som Sindicalistes Balears ral no necessiti tractar les teves dades, però tu els necessitis per exercir o defensar una reclamació.

       ◦ Quan t'hagis oposat a el tractament de les teves dades per complir una missió en interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.

  • Dret de Portabilitat: podràs rebre les dades personals que ens hagis facilitat i aquells que s'han obtingut de la teva relació amb Som Sindicalistes Balears en l'àmbit sindical, així com a transmetre'ls a una altra Organització.
Aquests Drets, es poden exercir mitjançant comunicació a les adreces postal o electrònica del nostre DPO indicades prèviament.
A més, sense perjudici que hagis mostrat el teu consentiment per a realitzar el tractament sobre les dades, és important que coneguis la possibilitat de retirar-lo en qualsevol moment mitjançant petició enviada a les anteriors direccions.
Si consideres que no hem tractat les dades d'acord amb la normativa o els teus requeriments, pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l'adreça: dpo@cec.ugt.org
Finalment, tens la possibilitat de realitzar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, òrgan competent en matèria de protecció de dades a Espanya.

bottom of page